Garantie en aansprakelijkheid

De door One self B.V. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. One self B.V. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.


One self B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van One self B.V. One self B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


De klant is verplicht One self B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegenOne self B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.


Het is mogelijk dat One self B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. One self B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.